Valikko Sulje

Yhdistyssäännöt

1§   Nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Toivasten sukuseura ry ja kotipaikka Kuopion kaupunki

Rekisterinumero: 188.171

Merkitty rekisteriin 12.11.2003

Jäljennös annettu (vahvistettu) 12.12.2012

Näissä säännöissä yhdistyksestä käytetään nimitystä sukuseura tai seura.

2§   Tarkoitus ja toimintamuodot

Sukuseuran tarkoituksena on selvittää eri puolilta Suomea olevien Toivasten sukujen vaiheita ja historiaa, vaalia sukujen perinteitä ja edistää yhteenkuuluvuuden tunnetta sukujen jäsenten keskuudessa.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi sukuseura mahdollisuuksiensa mukaan

 • järjestää sukukokouksia, sukupäiviä, retkiä ja muita niihin verrattavia tilaisuuksia,
 • tukee sukuja koskevaa tutkimustoimintaa,
 • kerää ja arkistoi sukuja koskevaa tietoutta sekä saattaa sitä jäsenten tietoon, sekä
 • harjoittaa seuran tarkoituksen toteuttamista edistävää julkaisutoimintaa.

Toimintansa tukemiseksi sukuseura voi ottaa vastaan testamentattua ja lahjoitettua omaisuutta, perustaa rahastoja sekä asianomaisella luvalla järjestää keräyksiä ja arpajaisia. Seura voi myös omistaa toimintansa kannalta tarpeellisia kiinteistöjä.

3§   Jäsenet

Sukuseuran varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä jokainen 15 vuotta täyttänyt henkilö, joka isän tai äidin puolelta on sukuun kuuluva tai joka avioliiton kautta on siihen liittynyt. Sukuseuran jäsenet hyväksyy hallitus. Jäsenyys alkaa, kun hallitus on hyväksynyt jäsenen ja hän on maksanut liittymismaksunsa sukuseuralle. Jäsenellä on oikeus erota sukuseurasta ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla eroamisestaan sukuseuran kokouksessa.

Jäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää sukuseuran kokous. Sukuseuran hallitus voi myöntää vapautuksen jäsenmaksusta korkean iän, sairauden tai maksukyvyn huomattavan heikentymisen perusteella. Sukuseuran ainaisjäseneksi katsotaan jäsen, joka suorittaa maksuvuonna voimassa olevan jäsenmaksunsa viisitoistakertaisena. Hallituksen esityksestä voi sukuseuran kokous kutsua sukuseuran kunniajäseneksi tai puheenjohtajana toimineen kunniapuheenjohtajaksi henkilön, joka on erityisesti ansioitunut seuran toiminnassa tai muulla toiminnallaan edistänyt huomattavasti seuran tarkoituksen toteutumista. Kunniapuheenjohtajia voi olla vain yksi kerrallaan. Kunniapuheenjohtaja ja kunniajäsenet ovat vapaita jäsenmaksusta.

Jäsenen erottamisesta päättää sukuseuran hallitus. Jäsenellä on oikeus saattaa erottaminen sukuseuran kokouksen ratkaistavaksi ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle kuukauden kuluessa erottamisesta tiedon saatuaan. Sukuseuran jäsen, joka ei ole vapaa vuotuisen jäsenmaksun maksuvelvollisuudesta, katsotaan eronneeksi sukuseurasta, jos hän on jättänyt jäsenmaksunsa maksamatta kahdelta viimeksi päättyneeltä kalenterivuodelta. Jäsenyys päättyy toisen vuoden päättyessä, mikäli erääntyneitä jäsenmaksuja ei ole siihen mennessä maksettu sukuseuralle.

Sukuseuran jäsenluetteloa ylläpitää seuran hallitus.

4§   Hallitus

Sukuseuran asioita hoitaa seuran hallitus, joka valitaan sukuseuran varsinaisessa sukukokouksessa. Hallituksen, jota kutsutaan sukuneuvostoksi, toimikausi on kahden varsinaisen sukukokouksen välinen aika.

Hallitukseen kuuluu puheenjohtaja, jota kutsutaan sukuseuran puheenjohtajaksi, varapuheenjohtaja, jota kutsutaan sukuseuran varapuheenjohtajaksi ja 5-7 muuta jäsentä. Hallitusta valittaessa tulee pyrkiä sukujen eri haarautumien mukanaoloon hallituksessa. Hallitus valitsee keskuudestaan tai ulkopuolelta seuran sihteerin, taloudenhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai tämän estyneenä ollessa varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta, tai kun vähintään kaksi hallituksen jäsentä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, kun läsnä on puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään puolet hallituksen muista jäsenistä. Hallituksen päätökseksi tulee mielipide, jota enemmistö kokouksessa kannattaa. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan mielipide, paitsi vaaleissa arpa.

Hallituksen kokouksista on pidettävä pöytäkirjaa, jonka hallituksen kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri allekirjoittavat.

5§   Sukuseuran nimen kirjoittaminen

Sukuseuran nimen kirjoittaa seuran puheenjohtaja yhdessä varapuheenjohtajan kanssa tai jompikumpi heistä yhdessä sihteerin tai taloudenhoitajan kanssa.

6§   Tilit

Sukuseuran tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätökset tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomukset on annettava tilintarkastajille tarkastettavaksi viimeistään kolme kuukautta ennen seuraavan varsinaisen sukukokouksen pitämispäivää. Tilintarkastajien lausunto tilien ja seuran hallinnon tarkastuksesta on annettava hallitukselle viimeistään kaksi kuukautta ennen edellä tarkoitettua kokouspäivää.

7§   Sukuseuran kokousten koollekutsuminen

Sukuseuran kokoukset kutsuu koolle hallitus. Kokouskutsu on postitettava jokaiselle jäsenelle. Kokouskutsu voidaan lisäksi julkaista hallituksen päättämissä sanomalehdissä. Postittaminen ja julkaiseminen on tapahduttava viimeistään kolmekymmentä (30) päivää ennen kokousta.

8§   Sukuseuran kokoukset

Seuran varsinainen kokous pidetään joka toinen vuosi hallituksen määräämänä päivänä huhti- syyskuun aikana. Seuran ylimääräinen sukukokous pidetään, kun seuran sukukokous niin päättää tai kun hallitus katsoo olevan siihen aihetta, taikka vähintään yksi kymmenesosa seuran äänioikeutetuista jäsenistä sitä ilmoittamansa asian käsittelyä varten kirjallisesti hallitukselta vaatii.

Seuran sukukokouksessa on jokaisella kunniajäsenellä, ainaisjäsenellä, jäsenmaksusta hallituksen päätöksellä vapautetulla jäsenellä ja edellisen vuoden jäsenmaksunsa maksaneella varsinaisella jäsenellä äänioikeus. Jokaisella äänioikeutetulla on yksi ääni. Seuran päätökseksi tulee, 10§ tarkoitettuja päätöksiä lukuun ottamatta, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet äänestyksessä annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan mielipide, paitsi vaaleissa arpa.

9§   Varsinainen sukukokous

Seuran varsinaisessa sukukokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. kokouksen avaus.
 2. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
 3. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjan tarkastajaa.
 4. valitaan kaksi ääntenlaskijaa.
 5. hyväksytään kokoukselle työjärjestys.
 6. esitetään seuran tilinpäätökset, vuosikertomukset ja tilintarkastajien lausunnot edeltävältä kaksivuotiskaudelta.
 7. päätetään tilinpäätösten vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille.
 8. vahvistetaan toimintasuunnitelma seuraavalle varsinaisten kokousten väliselle kaksivuotiskaudelle, määrätään liittymismaksu ja vuotuiset jäsenmaksut seuraaville kahdelle kalenterivuodelle, vahvistetaan talousarvio kahden seuraavan tilikauden muodostamalle ajanjaksolle;
 9. valitaan hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja viisi-seitsemän muuta jäsentä;
 10. valitaan kaksi tilintarkastajaa ja kaksi varatilintarkastajaa;
 11. muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Mikäli seuran jäsen haluaa saada jonkin asian seuran varsinaisen kokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä hallitukselle kirjallisesti viimeistään 6 kk ennen kokousta, että asia voidaan sisällyttää jäsenkirjeeseen ja näin ollen myös kokouskutsuun.

10§   Sääntöjen muuttaminen ja sukuseuran purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja seuran purkamisesta on tullakseen voimaan tehtävä seuran kokouksessa vähintään kolmen neljänosan enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai sukuseuran purkamista koskevan asian esillä olosta.

Sukuseuran purkautuessa käytetään seuran varat seuran tarkoituksen edistämiseen purkautumisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Sukuseuran tullessa lakkautetuksi käytetään varat seuran tarkoituksen edistämiseen.

11§   Muu päätöksenteko

Muussa päätöksenteossa noudatetaan niitä yhdistyslain säännöksiä, jotka sitovat kaikkia yhdistyksiä.